School 2 School | VIA Don Bosco

School 2 School

School 2 School (S2S) brengt de wereld in de klas dankzij een partnerschap met een partnerschool. De scholen werken activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s en doelen. Door een actieve inbreng van beide scholen worden vooroordelen doorprikt en krijgt ‘de andere’ een gezicht. Een sleutel tot solidariteit.

In ’t kort

Wat: een educatief partnerschap tussen een school buiten onze landsgrenzen en een school in België
Doel: leren met en van elkaar
Doelgroep: afhankelijk van de aard en intensiteit van het samenwerkingsverband: een klas; een graad; een hele school (ASO/TSO/BSO) en eventueel ouders en andere lokale actoren
Duur: de termijn is afhankelijk van wat de scholen met elkaar afspreken en varieert meestal tussen drie en zeven jaar

Beschrijving

Ieder partnerschap is uniek. De scholen bepalen in wederzijds overleg waarrond ze willen samenwerken, wat de duur en wijze van hun samenwerking is en op welk niveau er samengewerkt wordt. Het lerende aspect staat centraal.

Met S2S wordt gestreefd naar een breed partnerschap, waarbij meerdere klassen en graden betrokken zijn. Ook ouders of andere lokale actoren kunnen het samenwerkingsverband mee ondersteunen. Meestal beginnen één of een paar klassen, leerkrachten of directieleden samen en breidt het partnerschap stap voor stap uit.

Er is veel te leren uit een S2S-project. De deelnemers — of dat nu leerlingen, leerkrachten of directieleden zijn — krijgen een realistisch beeld van leeftijdsgenoten wereldwijd en leren omgaan met cultuurverschillen. Door de interactieve vorm worden aan beide kanten vooroordelen doorprikt en krijgt “de andere” een gezicht. Op die manier wordt een dialoog opgebouwd en ontstaan wederzijds begrip en respect voor diverse contexten. De uitwisselingen gebeuren vaak digitaal, maar ook via bezoeken aan de partnerscholen.

VIA Don Bosco is ervan overtuigd dat betrokkenheid maar zal ontstaan en zal blijven bestaan wanneer er sprake is van zo’n wederkerige relatie. Als we echt spreken mét het zuiden zullen we ook geen ongelijkheid meer verdragen ... een leerrijk element in de ontwikkeling van wereldburgers.


Goed om weten

VIA Don Bosco begeleidt zowel de Belgische school als de school in India. VIA Don Bosco treedt vooral op bij de opstart van een s2s-project. Daarna ligt het initiatief en de concretisering bij de scholen zelf. De rol van VIA Don Bosco wordt dan eerder ondersteunend.

Voor secundaire scholen met een s2s project werkt VIA Don Bosco kant en klaar lesmateriaal uit, met als doel een inhoudelijke uitwisseling tussen beide scholen te bevorderen. De bedoeling is dat leerlingen mekaar leren kennen, van elkaar leren en dat stereotypen doorbroken worden.


Link met VOET

Gemeenschappelijke stam: communicatief vermogen, empathie exploreren, open en constructieve houding, verantwoordelijkheid

Contexten:

3.6 De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik.

3.11 De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen.

4.2 De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.

5.3 De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten.

6.2 De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn

en verdeling van welvaart.

7.1 Beschrijven de dynamiek in leef-en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;

7.2 De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.

7.3 Illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit; 

In samenwerking met VVOB - Scholenbanden

Met de steun van

Kwaliteitslabel